Werkwijze & Tarieven

Coachingstraject

Kindercoachpraktijk Praatjes met Pom biedt professionele ambulante begeleiding aan huis. Dit betekent dat ik je kind thuis (of elders) begeleid in een omgeving waar het zich het meest veilig voelt. Komt het je niet gelegen om live af te spreken, dan is een online sessie ook een mogelijkheid. 

Wanneer je contact met mij wilt opnemen, kan dit middels een telefoontje, een mail of het contactformulier. Graag verneem ik wat de reden is van de aanmelding en wat jullie verwachtingen zijn. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten, met of zonder jouw kind, is altijd mogelijk. Naar aanleiding van onze kennismaking kun je beslissen of je met een kindercoachingstraject wilt starten. 

Kennismakingsgesprek/ intakegesprek:

Bij dit gesprek ben je als ouder(s)/verzorger(s) desgewenst samen met jullie kind aanwezig. In dit gesprek kan jouw kind vertellen waar hij of zij bij geholpen wil worden en waar je je als ouder(s)/verzorger(s) zorgen over maakt. We proberen de hulpvraag zo helder en zo concreet mogelijk te maken. We maken een inschatting of een begeleiding bij Kindercoachpraktijk Praatjes met Pom passend is. Als dat het geval is en de nodige ‘klik’ aanwezig is, plannen we een eerste coachingssessie.

Indien ouders gescheiden zijn, zal ik om schriftelijke toestemming vragen middels een handtekening van de andere ouder. Het intakegesprek volgt kort op het kennismakingsgesprek en dient om de hulpvraag van jou en/of je kind helder te krijgen.
Voorafgaand aan het intakegesprek krijg je een ‘intakeformulier’ toegestuurd. Dit formulier wordt tijdens het gesprek met je besproken, maar ontvang ik wel graag uiterlijk 1 week voor het intakegesprek ingevuld retour.

Coachingstraject:

De eerste sessie met het kind zal ook een soort intake zijn. We maken kennis met elkaar en ik bekijk welke vorm van hulp het beste bij hem/haar past. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken en methodes, zoals gesprekken, visualisaties, handpoppen, rollenspelen en teken- en spelopdrachten.

Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten. Het kan voorkomen dat ik je vraag bij een sessie of een gedeelte daarvan aanwezig te zijn, dit spreken we dan vooraf af.

De sessies zijn over het algemeen dus alleen met het kind en vinden wekelijks plaats. Vooraf is moeilijk te zeggen hoe lang een traject gaat duren. Dit hangt af van de hulpvraag. Doorgaans zijn 5 tot 10 sessies voldoende. In de eerste paar sessies leren we elkaar kennen en de hulpvraag wordt steeds duidelijker. Het kind bepaalt waar we aan gaan werken. In de vervolgsessies zullen we hier verder aan werken. Dit doen we door middel van samen spelen, tekenen, schilderen, knutselen, bewegen, muziek luisteren, EFT en natuurlijk ook praten. Ik doe en speel mee met het kind. Dat maakt dat ik goed kan inspelen op behoeften van het kind. De invulling van de sessies zullen per kind verschillen, aangezien alle kinderen uniek zijn. Door te kijken waar de vaardigheden en krachten liggen, kunnen we ontdekken hoe het kind deze kan gebruiken om anders met het probleem om te gaan zodat hij of zij er minder last van heeft en zich sterker gaat voelen. Na een aantal sessies bespreken we hoe het gaat, waar we staan en bepalen we het eventuele vervolgtraject. Veelal wordt de tijd tussen de sessies steeds iets langer totdat begeleiding niet meer noodzakelijk is.

Eindgesprek / eindverslag:

Ik sluit de begeleiding graag op een persoonlijke manier af. Tijdens een eindgesprek wordt het groeiproces en de voortgang besproken, tevens evalueren we het hele traject. We herhalen hoe in de toekomst zelfstandig aan de doelen gewerkt kan worden en wat de rol van de ouders/omgeving daarbij kan zijn. Indien gewenst kan ik een eindverslag maken.

Verwijzing en vergoeding

Kindercoaching is preventieve begeleiding en wordt in de basis niet vergoed.

Binnen de Jeugdhulp vanuit de gemeentes wordt kindercoaching vaak als voorliggend gezien op de gecontracteerde jeugdhulpverlening die zij bieden en wordt niet vergoed. Kindercoachpraktijk Praatjes met Pom heeft geen contract met de gemeente.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met de transitie van de jeugdhulpverlening naar de gemeente zijn er ook wijzigingen binnen het pgb geweest. Pgb voor jeugdigen dient toegekend te worden door de gemeente.
Een van de zorgfuncties binnen het pgb is Opvoed- en opgroeiondersteuning. Begeleiding vanuit de kindercoach zou wellicht ook middels pgb kunnen wanneer ouders aannemelijk kunnen maken dat dit de best passende hulp is voor de hulpvraag. Ouders vragen dan een pgb aan voor opvoed- en opgroeiondersteuning door een zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente. De gemeente kan dan een pgb toekennen aan de kindercoach zonder dat deze een SKJ-registratie hoeft te hebben. 

kindercoachpraktijk Budel kindercoachprofessionele, 

Kindercoachpraktijk

Tarieven

In het uurtarief zijn de kosten voor voorbereiding en uitwerking, kort overleg via mail of telefoon en het gebruik van materialen inbegrepen.

Kennismaking (30 minuten); in persoon of telefonisch   –   kosteloos

Intakegesprek (60 à 75 minuten)   –   €42,50

Losse sessie (60 minuten)   –   €52,50

Telefonische tussenevaluatie per 30 minuten   –   €22,50

In persoon tussenevaluatie per 30 minuten   –   €30,00

Eindevaluatie per 30 minuten   –   €30,00

Observatie op bijv. school (60 à 75 minuten)   –   €52,50

Schriftelijk verslag (op aanvraag)   –   €35,00

Reiskosten binnen Budel   –   kosteloos

Reiskosten buiten Budel   –   €0,30 per km via Routeplanner

Na afloop van het gesprek kun je het bedrag giraal (Tikkie) of chartaal (contant) betalen. De factuur ontvang je dezelfde dag per mail. Indien niet giraal of chartaal betaald, is het vriendelijke verzoek om de factuur na ontvangst binnen 7 dagen te voldoen.

  • De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.